Usługi

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY BEZWYKOPOWE

Przewierty
poziome i sterowane

 • umożliwiają bezkolizyjne układanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi takimi jak na przykład jezdnia, rzeka, utwardzony plac czy torowisko,
 • wyeliminowane zostają zakłócenia w ruchu pieszym i drogowym, a realizacja prac przebiega znacznie szybciej,
 • niewielkie rozmiary wiertnic sprawiają, iż można wykorzystywać je praktycznie w każdych warunkach terenowych,
 • system sterowania i kontroli przewiertu umożliwia dużą dokładność i wysoką jakość wykonywanych prac

Przeciski metodą
rozpierania gruntu

 • gleba nie jest odbierana, lecz zagęszczana w miarę wzrostu objętości otworu,
 • małe gabaryty urządzenia sprawiają, iż ustawienie urządzenia nie wymaga dużych wymiarów komory montażowej.
Zalety technologii bezwykopowych
 • brak konieczności niszczenia nawierzchni dróg oraz kosztownego przywracania pierwotnego stanu,
 • brak potrzeby wstrzymywania ruchu ulicznego i torowego,
 • brak hałasu typowego dla robót z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu,
 • atrakcyjna cena w porównaniu do tradycyjnych metod,
 • minimalizacja robót ziemnych,
 • ograniczony wpływ na środowisko naturalne

Prace ziemne

Wykonujemy roboty ziemne związane z przygotowaniem inwestycji, budową i zagęszczeniem nasypów, wykonaniem wykopów oraz wymianą gruntu zapewniając uprawnioną obsługę geotechniczną.

Stabilizacje gruntu

Przy pomocy własnego, specjalistycznego sprzętu wykonujemy stabilizacje gruntu cementem lub innymi stabilizatorami wg recept opracowanych samodzielnie lub dostarczonych przez Zamawiającego.

Podbudowy

Wykonujemy podbudowy drogowe:

 1. Podbudowy tłuczniowe z mieszanek do stabilizacji 0-31,5 i 0-63mm kruszywa twardego lub dolomitowego
 2. Podbudowy betonowe B-7,5 do B-25
 3. Podbudowy bitumiczne
 4. Podbudowy z tłucznia betonowego

Nawierzchnie

Wykonujemy nawierzchnie drogowe:

 1. Nawierzchnie z kostki brukowej
 2. Nawierzchnie brukowe i z płyt kamiennych
 3. Nawierzchnie z płyt drogowych
 4. Nawierzchnie betonowe
 5. Nawierzchnie bitumiczne
 6. Nawierzchnie tłuczniowe
W zakresie wykonawstwa robót bitumicznych współpracujemy z doświadczonymi podwykonawcami.

Do naszej oferty należą również:

Prace brukarskie
Realizujemy roboty brukarskie w materiałach betonowych i kamiennych.

Roboty wodno-kanalizacyjne
W ramach kompleksowej realizacji projektów drogowych, korzystając ze sprawdzonych podwykonawców branży instalacyjnej świadczymy usługi związane z budową i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i c.o.

Oznakowanie stałe i tymczasowe
Wykonanie oznakowania stałego lub związanego z tymczasową organizacją ruchu, pionowego i poziomego w tym także grubowarstwowego oraz sygnalizacji świetlnej, w zakresach obejmujących realizację projektów drogowych wykonujemy z wykorzystaniem potencjału własnego lub podwykonawców.

Mała architektura
Elementy małej architektury wchodzące w skład projektów drogowych są realizowane przez naszą firmę całościowo. Prace te często obejmują skomplikowane elementy małej architektury takie jak mostki, fontanny, ozdobne mury oporowe, pomniki itp. Dostarczamy i montujemy wyposażenie ulic, skwerów, placy np.: ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, szlabany, wiaty komunikacji miejskiej.

Doradztwo techniczne w zakresie technologii światłowodowych
Nasza kadra służy niezbędna pomocą w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od potrzeb i wymogów budowanej sieci. Posiadamy niezbędne doświadczenie a nasza kompleksowa oferta pozwoli wybrać odpowiednie rozwiązanie dla Państwa potrzeb.

Budowa linii optotelekomunikacyjnych
Nasz oferta w zakresie instalacji liniowych obejmuje:

 • prace ziemne związane z instalacja kabli w ziemi lub w kanalizacji
 • zaciąganie kabla ręczne lub mechaniczne
 • montaż linii światłowodowych, kanałowych, powietrznych i doziemnych
 • montaż poszczególnych elementów linii muf, przełącznic

Montaż skrzynek i studzienek APL

Roboty naprawcze i odtworzeniowe
Na terenie Unii Europejskiej prowadzimy prace naprawcze i odtworzeniowe oraz remontowe dla wszystkich rodzajów nawierzchni drogowych. Prace odtworzeniowe po robotach wod.-kan., elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych realizujemy wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów odbiorowych od zarządcy drogi. Przy pomocy własnego sprzętu dokonujemy napraw i odtworzeń nawierzchni bitumicznych zgodnie z wymaganiami określonym przez zarządcę drogi w pozwoleniu na wykonanie robót w terenie pasa drogowego.

Roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
Realizując roboty drogowe wykonujemy prace związane z budową i przebudową infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w tym sieci napowietrznych i budowy oświetlenia ulicznego. Dla potrzeb realizacji robót specjalistycznych zatrudniamy doświadczone firmy podwykonawcze.

Zieleń
W zakresie projektów drogowych wykonujemy kompleksowo zadania związane z założeniem zieleni, trawniki siewem lub z rolki, nasadzenia, przesadzenia w tym specjalistyczne z gwarancją wynikającą z decyzji urzędowych.

Obiekty sportowe, place zabaw
W ramach świadczonych usług działalności podstawowej związanej z budową dróg realizujemy kompleksowo projekty związane z budową obiektów sportowych, boisk i placy zabaw.

Projektowanie linii optotelekomunikacyjnych
Zapewniamy obsługę w zakresie projektowania torów optycznych, uzgadniania warunków technicznych, projektowania przebiegu tras kablowych, uzyskiwania pozwoleń na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Zapewniamy kosztorysowanie prac związanych z budową tras kablowych.

Wykopowe i bezwykopowe instalacje automatycznego nawadniania
Nawadnianie ogrodu, czy to zraszacze trawnikowe, czy linie kroplujące, wykonujemy na bazie tylko najlepszych produktów. Udzielamy gwarancji serwisowej na wykonane nawodnienie. Udostępniamy możliwość rozbudowy instalacji nawadniającej.